Proč opozice nevyhraje volby v Rusku / Почему оппозиции не выиграть выборы в России

Minulý víkend se v různých regionech Ruska konaly volby do místních orgánů. Obyvatelé země volili své zástupce na několika úrovních – obecní, městské, regionální. Vítězství ve volbách dle očekávání připadlo proputinovskému Jednotnému Rusku. Opozice, zastoupená Demokratickou koalicí Alexeje Navalného a Ilji Jaščina, utrpěla porážku, za což byla vystavena masové kritice odpůrců současné vlády. Podle některých aktivistů občanské společnosti legitimizovali a Jaščin volby, které v žádném případě nebyly čestné.

Česká verzePусская версия

Rusové o „čistotě“ volebního procesu vědí všechno a už se za tuto pravdu ani nestydí.  Jednou jsem se na ulici v Moskvě bavila s mně do té doby neznámým pomocníkem policie, který mi řekl, jak strážil volební místnost a během sčítání hlasovacích lístků tam přišli nějací lidé a přinesli několik balíků falešných hlasovacích lístků, čímž radikálně změnili výsledky voleb. Ani ho nenapadlo, že takováto manipulace je trestným činem – bral to jako samozřejmost.

V Rusku je jako samozřejmost přijímáno mnohé. Dokonce, i kdyby nedocházelo k takovýmto přímým falzifikacím, volby by jen málokdo považoval za čestné. Je samozřejmé, že právo účasti v svobodných volbách mají všechny politické síly. V Rusku povolili opozici registrovat se pouze v jednom regionu – v Kostromské oblasti. V ostatních subjektech federace Demokratickou koalici k volbám nepřipustili. Problém je ten, že v Rusku je v případě voleb do orgánů místní samosprávy pro registraci kandidátů na stranické seznamy nezbytné shromáždit určitý počet podpisů jako potvrzení podpory ze strany voličů. Opozici se to povedlo, avšak orgán, který se zabývá registrací stran, prohlásil část podpisů za falešné a dokonce podal trestní oznámení.

Dalším faktorem je velmi nerovná dostupnost opozice a vládnoucí strany k hromadným sdělovacím prostředkům. Zatímco příznivci Demokratické koalice chodili od vesnice k vesnici a vysvětlovali obyvatelům politický program strany, vládní televizní kanály hlásaly, že Navalného a Jaščina kontrolují USA. Typický Rus bydlí v dřevěném domku, často bez topení, a do práce se dostává dvě hodiny po rozmočených blátivých cestách bez asfaltu. Hodně často nemá doma ani kanalizaci a o internetu nemá ani smysl mluvit. v podstatě dostává všechny prostřednictvím a „odhalující“ reportáže kremelských propagandistů pověst opozice hodně zkazili.

Další podlostí ruských regionálních voleb je přítomnost tzv. prahu průchodu. Aby se strana dostala do parlamentu, musí shromáždit ne méně než 5 % hlasů voličů. Když mluvíme o „prohře“ opozice, musíme vzít v úvahu, že Demokratická koalice a další víceméně protivládní strany nepřekonaly tuto hranici. Demokratická koalice získala v parlamentních volbách v Kostromském regionu cca 2 % hlasů. Znamená to, že pro ni hlasovalo kolem 13 tisíc lidí, jejichž zájmy v parlamentu teď nebude nikdo zastupovat.

Volby v Rusku jsou proslulé monstrózními podvody. Předsedovi Ústřední volební komise země Vladimíru Čurovovi, jmenovanému prezidentem Vladimírem Putinem, říkají „čaroděj.“ Scénáře podvodů jsou jednoduché a dobře známé. Nejčastějším způsobem jsou „kolotoče“, kdy desítky lidí jezdí po různých volebních okrscích a vydávají se za voliče, ale místo jednoho volebního lístku vhazují do volebních uren deset volebních lístků pro určeného kandidáta. Ve volbách v Moskevské oblasti, které se konaly na jaře, pozorovatelé, monitorující čestnost voleb, chytili několik takových lži-voličů, ale všem pachatelům se ve spolupráci s administrativou povedlo uniknout policii. Lidé, kteří odhalili jednu z podvodnic, byli surově zbiti kousek od volební místnosti.

Tentokráte k mnoha natolik šokujícím případům nedošlo. Golos (Hlas), sdružující pozorovatele z celého Ruska, však zároveň informuje o velkém počtu porušení práva. Byly zde například zpozorovány organizované skupiny voličů, objevující se v různých volebních okrscích. V hlasovacích kabinách se nacházely již vyplněné volební lístky. Pozorovatele, sledující průběh voleb, se snažili vyhodit z budov. Tak jako tak jich nebylo mnoho: díky skutečnosti, že ve všech regionech Ruska probíhají volby ve stejnou dobu, se museli rozptýlit po celém rozlehlém území země.

Po volbách odjeli z Kostromské oblasti, která se ze zapadlé ruské provincie dočasně změnila na avantgardu opozice, politici, novináři a pozorovatelé, kteří kvůli volbám přijeli z Moskvy. Další výsledkem v řadě pseudovoleb je zklamání a – podání nových trestných oznámení na politiky.

В минувшие выходные в различных регионах России состоялись в местные органы власти. Жители страны выбирали своих представителей сразу на нескольких уровнях – муниципальном, городском, региональном. Победу на выборах ожидаемо одержала про-путинская «Единая ». Оппозиция, представленная «Демократической коалицией» Алексея Навального и Ильи Яшина, заявила о поражении, за что подверглась массовой критике противников действующей власти. По мнению некоторых гражданских активистов, Навальный и Яшин легитимизировали выборы, которые отнюдь не являются честными.

нам о «чистоте» избирательного процесса известно все, и они этой правды даже не стесняются. Однажды я разговорилась на улице Москвы с незнакомым сотрудником полиции, и он рассказал мне, как охранял избирательный участок, а во время подсчета бюллетеней туда пришли некие люди и принесли пару стопок фальшивых бюллетеней, кардинально изменив результаты. Сотруднику полиции совершенно не пришло в голову, что подобная подтасовка является уголовным преступлением – он воспринял ее как должное.

В России многое воспринимают как должное, и выборы нельзя было бы считать полностью честными даже без таких прямых фальсификаций. Очевидно, что при свободных выборах все политические силы умеют право в них участвовать. В России оппозиционерам позволили зарегистрировать только в одном регионе – Костромской области. В других субъектах федерации «Демократическую коалицию» не допустили до участия. Дело в том, что в России для регистрации кандидатов по партийному списку на выборах в местное законодательное собрание необходимо собрать определенное количество подписей, чтобы подтвердить поддержку избирателей. Оппозиционерам это удалось, однако орган, которые занимается регистрацией партий, признал часть подписей фальшивыми и даже завел уголовные дела.

Кроме того, у оппозиции и правящей партии был далеко не равный доступ к СМИ. Пока сторонники «Демократической коалиции» ходили по деревням, рассказывая жителям политическую программу партии, правительственные телеканалы сообщали, что Навального и Яшина якобы контролируют США. Типичный россиянин живет в деревянном домике, зачастую без отопления, и добирается на работу по два часа по размокшим от грязи дорогам, на которых нет асфальта. Чаще всего у него в жилище нет даже канализации, а уж об интернете и говорить не приходится. Всю информацию Россия в основном получает по телевизору, и разоблачительные репортажи кремлевских пропагандистов немало подпортили реноме оппозиции.

Еще одна подлость российских региональных выборов заключается в наличии так называемого проходного порога. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей. Когда мы говорим о «проигрыше» оппозиции, имеется в виду, что «Демкоалиция» и другие более или менее антиправительственные партии не преодолели этот рубеж. Так, «Демкоалиция» набрала в Костромской области около двух процентов. Значит, за нее отдали свои голоса около 13 тысяч человек, интересы которых в парламенте теперь никто не будет представлять.

Выборы в России славятся чудовищными фальсификациями. Главу Центральной избирательной комиссии страны Владимира Чурова с легкой руки президента Владимира а прозвали «волшебником». Сценарии фальсификаций просты и давно известны. Самый распространенный способ – «карусели»: десятки человек разъезжают по разным избирательным участкам и изображают избирателей, но вместо одного бюллетеня бросают в урну десять листов за определенного кандидата. На выборах с Московской области, которые проходили весной, наблюдатели, которые следили за честностью выборов, поймали нескольких таких лже-избирателей, однако всем нарушителям удалось при содействии администрации скрыться от полиции. Людей, который разоблачили одну из вбросчиц, жестоко избили возле избирательного участка.

В этот раз настолько ужасающих случаев не было. При этом движение «Голос», которое объединяет наблюдателей со всей России, сообщает о большом количестве нарушений. Например, были замечены организованные группы избирателей, которые появлялись то на одном, то на другом участке. В кабинках для голосования находились уже заполненные бюллетени, а наблюдателей, следивших за происходящим, пытались выдворять из зданий. А их и так было немного: из-за того, что в РФ во всех регионах выборы проходят одновременно, активистам пришлось распределяться по всей огромной территории страны.

После выборов Костромскую область, которая из российской глубинки временно превратилась в авангард оппозиции, покинули приехавшие из Москвы политики, журналисты и наблюдатели. Результатом очередных псевдовыборов стало разочарование и – заведенные на политиков новые уголовные дела.

Zdroj: open-doors.cz