Stejně jako Arabové, kteří si říkají Palestinci, chce i Black Lives Matter násilně vymazat historii

Historie padělání a antimírový “palestinianismus“ je hlavním zaměřením západní levice, která je záměrně slepá vůči mnoha arabským nespravedlnostem. Není proto náhodou, že taktika použitá proti našim západním hodnotám v divoké kulturní válce není ničím jiným, než taktikou používanou proti Izraeli dnes.

V Británii se strhávají sochy historických osobností spojených s kolonialismem nebo otroctvím nebo jsou označovány k odstranění. Má to uklidnit aktivisty a jejich příznivce, černochy i bělochy, kteří se chopili děsivé smrti George Floyda v policejní vazbě v Minneapolisu a tvrdili, že západní společnost je zásadně rasistická.

Zničení těchto soch a dalších podobných artefaktů, které jsou součástí kulturní paměti civilizace, nevyhnutelně připomíná další kulturní zničení: pálení knih nacistickým režimem ve 30. letech. Do ohně hodili díla židovských, socialistických, liberálních nebo jiných autorů, které považovali za nepřátelské vůči nacistické ideologii. Udělali to proto, aby vymazali západní kulturu, kterou chtěli zničit, a nahradit ji vlastními strašnými myšlenkami.

Odstranění britských soch není jen protestem proti rasismu. Jde o pokus zničit celou kulturu a nahradit ji společností organizovanou podle určitého, nezpochybnitelného dogmatu.

V Americe a Británii samozřejmě existují protičernošské rasové předsudky. Existuje také brutální černý antisemitismus, stejně jako existují černoši, kteří sympatizují s židovským lidem, a Židé, kteří mají předsudky vůči černochům.

Jakoby neevropský rasismus neexistoval

Rasové předsudky existují v každé společnosti, v rozvojovém světě i na ě. Odsuzovat Západ jako údajně jediný rasistický region tedy znamená uplatňování dvojího standardu a pomluvy.

Jako obvykle si však levicoví Židé v tomto nejexplozivnějším vývoji kulturních válek proti Západu zvolili špatnou stranu. Poté, co plně obrátili pravdu a lež, oběti a utlačovatele v politice identity, nekriticky přijali černou viktimologii, která zobrazuje černochy jako neměnné oběti bílé společnosti, nekriticky přijali a zasazovali se za agendu Black Lives Matter.

Podporují tak představu vlastního protibělošského, rasistického a antisemitského principu, jako „protirasismu“ a podílejí se také na brutální démonizaci těch, kteří se odvážili označit aktivisty BLM za to, kým skutečně jsou.

Poté, co prezident Americké sionistické organizace Mort Klein na Twitteru odsoudil BLM jako „nenávidící Židy, nenávidící bílé, nenávidící , konzervativní, nenávidící černé, podporující a nebezpečnou, Sorosem financovanou extremistickou skupinu nenávistníků“, rabín Rick  Jacobs, prezident Unie reformního judaismu ho pranýřoval jako rasistu a pokusil se vykázat tuto instituci  z  konference prezidentů nejdůležitějších vlivných židovských organizací.

Ve Velké Británii zřídila skupina britských Židů v poslanecké sněmovně komisi pro vyšetřování rasových předsudků v židovské komunitě. Není jasné, zda se má omezit na údajný rasismus komunity proti jejich malému počtu černých Židů, nebo zda se jedná o údajný obecný rasismus celé komunity proti nežidům. V komunitě mohou nastat případy předsudků vůči některým černým Židům nebo Židům v manželském svazku s partnery černé pleti. Ti, kteří zažili izolaci a odmítnutí, které z toho vyplynuly, si zaslouží sympatie a je správné se s těmito aspekty vypořádat. Kontext, ve kterém bylo toto šetření zahájeno, však není příznivý.

Kritici černé viktimologie jsou napadáni jako „rasisté“

Ve Velké Británii i v Americe je každý, kdo kritizuje černou viktimologii pro její protibělošské, protižidovské, povstalecké nebo subjektivně podezřelé názory, nazýván rasistou. Poté se na twitteru shromáždí dav, aby takovým lidem poškodil pověst a jakkoli uškodil jenom proto, že se dopouštějí zločinu – říkají pravdu.

V atmosféře, připomínající čarodějnické procesy v Salemu 17. Století, existuje riziko, že by poslanecká sněmovna mohla zřídit porotu, která by shledala vinnou britskou židovskou komunitu podle zmanipulovaných kulturních pravidel. Pokud by k tomu došlo, byl by to další příklad toho, že porota se podřídí lidem s nenávistní agendou, kteří však mají pravomoc diktovat podmínky veřejné debaty.

Mnoho levicových Židů nevidí nebezpečí

Nejde jen o to, že mnoho levicových Židů stojí v této titánské bitvě na obranu civilizace na špatné straně. Není to ani tak, že nevidí nebezpečí pro sebe, které jim přináší program ničení kultury zakořeněné v hebrejské Bibli. Je také zarážejícím faktem, že taktika, která se nyní používá při tomto násilném útoku na Západ, se odráží ve snaze svrhnout Izraelský stát.

Boření soch je fyzickým projevem desetiletí trvajícího pokusu převzít vzdělávací systém a zničit Západ vymazáním záznamů o jeho úspěších a jeho vykreslením jako rasistického, koloniálního a zlého.

V Izraeli Palestinci systematicky ničili archeologické vykopávky v Jeruzalémě a sypali vykopaný materiál s potenciálně neocenitelnými artefakty do odpadu. Proto, aby zničili stále se objevující důkazy o starověkém izraelském království, a tím i jedinečný nárok Židů na tuto zemi. Útokem na tyto starověké objekty se fyzicky snaží vymazat historii Židů.

Černá viktimologie běžně obviňuje za jakoukoli újmu, kterou černoši utrpí, ostatní a popírá roli, kterou hraje náhoda, neštěstí nebo jejich vlastní chování. Tvrdí, že jako oběť křivd si zaslouží beztrestnost za kriminální činy, kterých se dopustí.

Palestinci připisují veškerá svá neštěstí Izraeli a falešně jej obviňují, že je vystěhoval z jejich vlasti a upřel jim jejich vlastní stát. Zároveň popírají svou staletou válku za zničení jejich židovské vlasti a konstantně odmítají stále platnou, již téměř devadesát let starou nabídku na vytvoření palestinského státu.

Skutečným cílem Black Lives Matter je opět svržení kapitalismu

Aktivisté BLM  špiní západní společnost zkreslenými tvrzeními o otroctví a útlaku, aby usnadnili a zamaskovali jejich skutečný cíl – svržení bílé kapitalistické společnosti. Palestinci potírají falešnými tvrzeními o okupaci a útlaku, aby usnadnili a zamaskovali svou skutečnou agendu – vymazání Izraele z povrchu zemského. Protiběloští rasisté promítají své vlastní trestné činy rasismu na ostatní a falešně obviňují každého, kdo kritizuje zlověstnou agendu černé viktimologie, že je rasista.

Palestinci, jejichž cílem je Palestinský stát, z něhož by byli vyhnáni všichni židovští obyvatelé , promítají svou vlastní agendu rasistických etnických čistek na Izrael, který obviňují ze zlomyslné a prokazatelné absurdity – páchání genocidy na Palestincích.

Příznivci BLM, kteří označují Západ za endemické rasistické otrokáře, zatímco ignorují totéž nebo horší chování ve zbytku světa, uplatňují politiku dvojího metru.

Palestinci a jejich příznivci, kteří kritizují Izrael za porušování lidských práv, zatímco ignorují postoje svých vlastních, palestinských, nepřátel žen, homosexuálů, svobody, libertariánů a další porušování lidských práv, jakož i porušování lidských práv u ostatních tyranií a teroristických režimů na světě, uplatňují dvojí metr, který vychází přímo ze scénáře antisemitismu.

Palestinianismus je vlajkovou lodí západní levice. Není náhodou, že stejné taktiky jsou používány proti Západu ve válce o kulturu i proti Izraeli.

To, co začíná u Židů, nikdy nekončí u Židů. V tomto současném chaosu v ulicích Ameriky a Británie se to nyní děje před našima vyděšenýma očima.

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Black Lives Matter, by Socialist Appeal, zdroj: Jüdische Rundschau, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]