Úpadek protestů v Rusku / Закат протеста в России

V Moskvě proběhla 20. září protestní akce pod názvem „Za výměnu moci“, která se může stát symbolem konce pouličních protestů v Rusku. Míting zorganizoval známý ruský představitel opozice Alexej Navaľnyj. V roce 2012 se podobné akce pod názvem „Za spravedlivé volby“ konaly v centru ruského hlavního města a zúčastnily se jich stovky tisíc lidí. Tentokráte se míting konal na okraji města a za jemného mrholení na něj přišlo méně než deset tisíc osob.

Česká verzePусская версия

Pamatuji si, jak jsme na jaře 2012 stáli v ulicích s obrovskými plakáty. Stovky hlasů, které se slévaly v jednu mohutnou výzvu, požadovaly Putina do politického důchodu. Neuvěřitelná energie nutila nás všechny, kteří jsme se shromáždili v místě protestu, věřit, že můžeme něco změnit tím, že budeme od státní moci vyžadovat změny.

Pokojnou demonstraci 6. května 2012 nicméně brutálně rozehnala policie. A my jsme se ocitli v jiné realitě. Pochopili jsme, že vyžadovat od vlády demokratizaci je zbytečné – úředníci si nepodříznou pod sebou větev, na níž sedí, jenom proto, že to požadují občané. Potřebujeme jiné způsoby: je nezbytné vytvořit občanskou společnost, kandidovat v obecných volbách, vzdělávat méně vzdělané občany.

Avšak vůdci opozice se pořád snaží organizovat mnohatisícové akce, místo toho, aby se věnovali zpracování konkrétních plánů. Na poslední akci pojmenoval Alexej Navaľnyj svůj akční plán „Zůstat slušným člověkem.“

Zůstat člověkem (anebo, jak zpíval Andrej Makarevič, „nebýt hovnem“) je samozřejmě velmi důležité. Ale nestačí to. Zůstaneš člověkem sám pro sebe. Ale když ve tvé zemi hnijí ve věznicích političtí vězni, v dětských domovech hladují sirotci a v domovech důchodců umírají zimou invalidé, měl bys udělat něco pro ně. Neměl  bys dvě, tři či čtyři hodiny stát na mítingu – měl bys přijít na to, jak zastavit krvavou válku na Ukrajině, kterou rozpoutala tvá země.

Na příští míting nepůjdu, protože vůdci opozice mi na něm neposkytnou žádnou konstruktivní radu. Pokusím se najít někoho, kdo mi řekne, co mám dělat. Může to být klasik literatury nebo kolegové z jiných zemí, renomovaní ochránci lidských práv nebo politici… A slušným člověkem zůstanu, nebojte se. I bez vašich mítingů.

В Москве 20 сентября состоялась протестная акция «За сменяемость власти», которая может стать символом окончания уличного протеста в России. Митинг был организован известным российским оппозиционером Алексеем Навальным. В 2012 году подобные акции с лозунгами «за честные выборы» проходили в центре российской столицы, и их участниками становились сотни тысяч человек. В этот раз митинг прошел на окраине города, и под мелким моросящим дождем собрались менее десяти тысяч.

Я помню, как мы стояли с огромными плакатами весной 2012 года. Сотни голосов, сливаясь в один, призывали Путина уйти в отставку. Невероятная энергетика заставляла всех нас, собравшихся вместе, верить, что мы можем что-то изменить, просто требуя от власти перемен.

Однако мирная акция мая 2012 года была жестоко разогнана полицией. И мы оказались в другой реальности. Мы поняли, что требовать от власти демократизации – бесполезно: чиновники не будут по просьбе народа рубить сук, на котором сидят. Нужны другие методы: надо формировать гражданское общество, избираться в муниципальные депутаты, просвещать менее образованных сограждан.

Но лидеры оппозиции, вместо того, чтобы разрабатывать конкретные планы, все еще пытаются собирать многотысячные акции. На последней из акций Алексей Навальный назвал свой план действий: «Оставаться приличным человеком».

Оставаться человеком (или, как пел Андрей Макаревич, «не быть говном») – безусловно, очень важно. Но этого мало. Ты остаешься человеком ради себя. Но когда в твоей стране в тюрьмах гниют политзаключенные, в детских домах голодают сироты, а в домах престарелых умирают от холода инвалиды – ты должен сделать что-то ради них. Ты должен не стоять на митинге два, три или четыре часа – ты должен придумать, как остановить кровавую войну в Украине, которую развязала твоя страна.

Я не пойду на следующий митинг, потому что лидеры оппозиции не дадут мне на нем никаких конструктивных советов. Я попробую найти тех, кто скажет мне, что делать. Это могут быть классики литературы или коллеги из других стран, именитые правозащитники или политики… А приличным человеком я останусь, не беспокойтесь. И без ваших митингов.